DENETİMLİ SERBESTLİK MÜDÜRLÜĞÜMÜZDE SİZDE "GÖNÜLLÜ ÇALIŞAN" OLABİLİRSİNİZ

 

                Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüzde sizde 'Gönüllü Çalışan’ olabilirsiniz!

                Denetimli serbestlik hizmetleri, alternatif bir infaz ve iyileştirme sistemi olup, Cumhuriyet Başsavcılığınca ve Mahkemece verilen kararlar doğrultusunda, şüpheli, sanık ve hükümlülerin denetim ve gözetimlerinin yapılarak uygulanan eğitim ve iyileştirme programları ile suçtan uzak durmalarını, yeniden topluma kazandırılmalarını ön planda tutarak cezalarını toplum içerisinde çekmelerini sağlamaya yönelik yürütülen çalışmalar bütünüdür.

                Denetimli Serbestlik, Amerika da 1840’larda gönüllü bir iş olarak doğmuş ve çalışanlarını ise gönüllüler ise oluşturmaktaydı, sonraki yıllar yapılan yasal düzenlemeler ile profesyonel kadrolara geçilmiş ise de gönüllülük, sistem içerisindeki yerini korumuş ve denetimli serbestlik hizmetlerinin gelişmesinde büyük katkısı olmuştur.

                Denetimli serbestlik hizmetlerinin zamanla genişlemesi doğal olarak gönüllülerin hizmetlerini etkisiz ve yetersiz kılmıştır. Böylece profesyonel kadroların oluşum süreci başlamıştır.

                Günümüzde ise denetimli serbestlik hizmetlerin gelişmesine paralel olarak, gerek bütçe gerekse personel ihtiyacındaki artışlar göz önüne alındığında, gönüllü çalışanlara büyük bir önem verilmekte ve bunların kadrolu personel kadar yetkilere sahip olmasının benimsenmesine yönelik çalışmalar yapılmaktadır.

                Ülkemizde ise diğer Avrupa ülkelerine göre gönüllü çalışanlara daha çok önem verildiğini görev, yetki ve sorumluluk yönünden kamu görevlilerine ilişkin hükümlere tabi olduklarını görmekteyiz.

                Gönüllü çalışma esası, 5402 sayılı Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanununun 22. maddesinde düzenlenmiş olup, madde gerekçesine baktığımızda: Denetimli serbestlik, yardım ve koruma hizmetlerinde gönüllü olarak çalışacak kişilerden de faydalanabilme imkanı getirilmiş, böylelikle bu alandaki hizmetin daha iyi yapılması ve toplum içinde yaşayan bireylerin bu hizmete katılması sağlanmak istenmiştir.

                Denetimli serbestlik hizmetlerinde gönüllü çalışanlar ve denetimli serbestlik personelleri, aşağıdaki ilkeler doğrultusunda görevlerini ifa ederler, bunlar; insan onuruna saygı ve dürüstlük, gizlilik, tarafsızlık ve yapılan çalışmalarda çocuğun yüksek yararını gözetme ilkesidir.

                Ülkemizde Denetimli serbestlik hizmetlerinde gönüllü çalışanlarla ilgili en kapsamlı düzenleme Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliğinin 54. maddesinde düzenlenmekle madde metni aşağıdaki gibidir.

                Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği

                MADDE 54 – (1) Denetimli serbestlik, yardım ve koruma hizmetlerinde bu Yönetmelikte belirtilen ilkeler gözetilerek gönüllü kişilerden de yararlanılabilir

                (2) Gönüllü çalışabilmek için aşağıdaki koşullar aranır:

                a) Türk vatandaşı olmak,

                b) Başvuru tarihinde on sekiz yaşını bitirmiş olmak,

                c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (5) numaralı alt bendinde sayılan suçlardan hükümlü bulunmamak.

                (3) Çalışmak isteyen gönüllüler müdürlüğe dilekçe ile başvurur. Gönüllülerden; gönüllü başvuru formunu doldurmaları ve yerleşim yeri belgesi istenir. Başvurana ait adli sicil belgesi müdürlük tarafından temin edilir. Başvurular, komisyon tarafından incelenerek karara bağlanır. Başvurusu kabul edilen gönüllülere müdürlükçe tanıtım kartı verilir.

                (4) Gönüllü çalışanlar hakkında görev, yetki ve sorumluluk yönünden kamu görevlilerine ilişkin hükümler ile2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun ilgili hükümleri uygulanır. Gönüllü çalışanların görevleri sebebiyle işlemiş oldukları suçlarla ilgili olarak soruşturma izni, soruşturmaya konu eylemin gerçekleştiği yer adalet komisyonu başkanı tarafından verilir.

                (5) Gönüllülerin hizmet verecekleri alana yönelik programların hazırlanması, takibi ve değerlendirilmesi müdürün görevlendirdiği uzmanın rehberliğinde olur. Gönüllüler çalışmak istedikleri alanı seçme konusunda bilgi, beceri ve ilgi alanları göz önüne alınarak yönlendirilir.

                (6) Gönüllü çalışanlardan; psikolog, sosyal çalışmacı, sosyolog, pedagog, eğitim uzmanı, psikolojik danışmanlık ve rehberlik öğretmenliği unvanına sahip olanlara, sosyal araştırma raporu düzenleme ve sorumluluğunu yazılı olarak kabul etmeleri hâlinde rapor hazırlama görevi verilebilir.

                (7) Gönüllülerin çalışmalarından en iyi şekilde yararlanabilmek için onları hizmete teşvik edecek ortam müdürlük tarafından sağlanır.

                (8) Gönüllülerin beşinci ve altıncı fıkraya göre belirlenen çalışma programı, sorumlulukları, müdürlüğün genel işleyişi ve kuralları ile bunlara uymamanın sonuçları gönüllü çalışana yazılı olarak bildirilir. Gönüllü çalışmaya başlayanların listesi müdürlük tarafından Daire Başkanlığına bildirilir.

                (9) Gönüllüler, çalıştıkları müdürlüğün genel işleyişi ile çalışma usul ve esaslarına doğrudan veya dolaylı müdahalede bulunamaz.

                (10) Belirlenen kurallara ve çalışma programına uymayan gönüllülere yazılı uyarı yapılır. Uyarıya rağmen kurallara ve çalışma programına uygun davranmayan gönüllülerin görevine müdürün teklifi üzerine komisyon tarafından son verilir.

                Siz de müdürlüğümüzde “gönüllü çalışan” olmak istiyorsanız müdürlüğümüze müracaat edebilirsiniz.