T.C.

O R D U

ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ

ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI
 

İ L A N
 

Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonumuz tarafından; Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Tercüman Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında

Yönetmelik  hükümleri gereğince, Ordu ili hudutları (ilçeler dahil) çevresinde oturan veya mesleki faaliyeti icra eden ve başka bir komisyonun listesinde kayıtlı

olmayanlardan 2018  takvim yılı için; Ceza Mahkemeleri ile Cumhuriyet Başsavcılıklarınca;

a) Soruşturma veya kovuşturma evresinde meramını anlatabilecek ölçüde Türkçe bilmeyen ya da engelli olan mağdur, tanık, şüpheli veya sanığın iddia veya

savunmaya ilişkin beyanlarının,

b) Kovuşturma evresinde iddianamenin okunması ve esas hakkındaki mütalaanın verilmesi üzerine sanığın kendisini daha iyi ifade edebileceğini beyan ettiği

başka  bir dilde yapacağı sözlü savunmasının,

Türkçeye çevrilmesi için oluşturulacak tercüman listelerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Bu bağlamda; İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça, Flamenkçe, Gürcüce, Rusca, Kürtçe, Farsça, Osmanlıca, Japonca ve İşaret Dili alanlarında tercümana ihtiyaç

duyulduğu görülmüştür.

 

LİSTEYE KABUL ŞARTLARI;

a)Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

b)Başvuru tarihinde fiil ehliyetine sahip olması,

c)En az ilkokul mezunu olması,

d)Başvuru tarihinde onsekiz yaşını tamamlamış olması,

e)Affa uğramış yada ertelenmiş olsalar bile Devlete ve adliyeye karşı işlenen suçlar, 12/04/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda yer alan suçlar ile

asit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanmak, hileli iflas veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat

karıştırma suçlarından hükümlü olmaması, hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olması,

d)Disiplin yönünden meslekten yada memuriyetten çıkarılmamış veya sanat icrasından geçici olarak yasaklanmamış olması,

e)Komisyonun bağlı bulunduğu il çevresinde oturması veya mesleki faaliyeti icra etmesi,

f)Başka bir komisyonun listesine kayıtlı olmaması, gerekir.

 

BAŞVURU USULÜ:

a) Tercüman listelerine kaydolmak isteyenlerin 11 Aralık ile 15 Aralık 2017 Cuma günü mesai bitimine kadar Komisyona veya Komisyona gönderilmek üzere mahalli

Cumhuriyet Başsavcılıklarına bizzat bir dilekçeyle başvurmaları gerekir. Bu tarihten sonra Komisyona ulaşan dilekçeler değerlendirmeye alınmaz.

b) Başvuru dilekçesinde ayrıca bilirkişiye ait banka hesap bilgilerinin belirtilmesi gerekir.

c) Başvuru dilekçesi www.ordu.adalet.gov.tr adresinden temin edilebilir.

 

BAŞVURU DİLEKÇESİNE EKLENECEK BELGELER:

1 - Başvuru dilekçesine;

a) T.C kimlik numarası beyanı,

b) Adrese dayalı nüfus kayıt örneği,

c) Tercüman olmak istediği dil veya diller ile işaret diline ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika gibi belgelerin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği, böyle bir

belgenin olmaması durumunda tercümanlık faaliyetini yerine getirecek derecede dil bildiğinin yazılı olarak beyanı,

d) İki adet vesikalık fotoğraf,

e) Mezuniyet durumunu gösterir belgenin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği,

2 - Bir önceki yıla ait listede kayıtlı olanlardan birinci fıkranın (a), (c) ve (d) bentlerinde sayılan bilgi ve belgeler istenmez.

 

Tercümanlık yapmak amacıyla listeye kaydolmak isteyenlerin 11 Aralık ile 15 Aralık 2017 Cuma günü mesai bitimine kadar Ordu Adli Yargı İlk Derece

Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığına ya da Komisyonumuza gönderilmek üzere mahalli Cumhuriyet Başsavcılıklarına bizzat bir dilekçeyle başvurması, bu

tarihten sonra komisyona ulaşan dilekçelerin değerlendirmeye alınmayacağı, bilirkişi listesine kabul edilenlerin listesi 18/12/2017 tarihinde

www.ordu.adalet.gov.tr  adresinde yayımlanacağı, listeye kabul edilenlerin yemin için 20/12/2017 tarihinde saat 15:00 da Ordu Adliyesi 2. Ağır Ceza

Mahkemesi Duruşma Salonunda kimlikleri ile birlikte hazır bulunmaları ilan olunur.08/12/2017

 

EK:1: Başvuru Dilekçesi