PERŞEMBE ADLİYESİ
HAKİM VE CUMHURİYET SAVCILARI
Cengiz AY Cumhuriyet Savcısı
Mahmut Sami DEMİR Cumhuriyet Savcısı
Rıdvan AKÇA Hakim
Hüseyin KONAK Hakim
PERŞEMBE ADLİYESİ İLETİŞİM BİLGİLERİ
ADLİYE SANTRAL 517 01 27-517 10 86
ADLİYE FAKS 517 05 27